PUBLIC ENEMY under Arendalsuka 2023!

Traavik.info og Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av kunstprosjektet PUBLIC ENEMY – kunst av Laila Bertheussen.

Tirsdag 15. august kl17.00 på MUNKEN under Arendalsuka 2023.

Utstillingsperiode; 15.august – 18.august. Fri inngang. 

Adresse; Munkegaten 4, Arendal.

Finnes det et korrekt svar?

I 2021 overtok tre regionale kompetansesentre innen kunstfeltet på Agder eierskapet av MUNKEN i Arendal kommune. Dette er et ikonisk kulturbygg, hvor kulturlivet i Arendal har hatt sine aktiviteter i mange år. Under Arendalsuka 2023, på Norges største politiske arena, ønsker vi å sette søkelyset på samtidskunstens rolle og betydning i samfunnet, for å stimulere til økt kunstnerisk forståelse og ytringsrom.

Vi styrker kunstfeltet

Agder Kunstsenter (AKS) har som formål å utvikle, formidle og styrke kunnskapen om samtidskunst og vi er først og fremst for kunstnere i Agder. En grunnleggende verdi i vårt samfunn er ytringsfriheten. Vernet av kunsterisk ytringsfrihet er vedtektsfestet hos AKS. Muligheten til å uttrykke seg fritt og utfordre etablerte konvensjoner er avgjørende for å bevare og utvikle demokratiet. Kunst har tradisjonelt vært en arena hvor samfunnskritikk og kontroversielle ideer har blitt utforsket. I 2022 ble det produsert 36 utstillinger, prosjekter og arrangementer i regi av AKS. Majoriteten var med regionens kunstnere. Samtidig samarbeider vi med lokale og nasjonale aktører om prosjekter av både kort og lengre varighet. Kunstsenteret hadde høsten 2022 et samarbeidsprosjekt med Traavik.info, hvor spesielt utstillingen XSILO KUNST FRA DIGITANGEN SAMLINGEN høstet gode kritikker. På bakgrunn av dette vellykkede prosjektet har vi igjen innledet et samarbeid for å skape nasjonal kunstdebatt under Arendalsuka.

Laila B. PUBLIC ENEMY er et kunstprosjekt hvor blant annet Laila Bertheussen for første gang viser sine kunstverk. Hun er ikke en profesjonell utøver og er en høyprofilert straffedømt hvis utstilling inngår i et profesjonelt produsert prosjekt med Traavik.info som hovedkurator og AKS som medprodusent. Det finnes en mengde eksempler i kunsthistorien der kjente kriminelle, som etter endt soning har etablert seg som kunstnere, blitt stilt ut samt innkjøpt av noen av verdens største kunstinstitusjoner. Hvordan vil en svært kjent, hvit middelaldrende kvinne med kriminell fortid, som ønsker å bygge en karriere innen det visuelle kunstfeltet, bli mottatt? Vi som har arbeidet med denne produksjonen over tid har visst at den automatisk ville skape kontrovers, og debattene de siste to døgnene bekrefter forutanelsen.

Kriminalitet og kunst

Gjennom prosjektet Laila. B: PUBLIC ENEMY ønsker AKS å ta på alvor sitt institusjonelle ansvar for å engasjere kunstfeltet og publikum, samt aktivt arbeide for å inkludere og rette fokuset på underrepresenterte grupper i vårt samfunn. Ved å vise dette kunstprosjektet under Arendalsuka gis vi muligheten til å ta opp viktige spørsmål omkring rettsystemet, straff og rehabilitering. På denne måten kan kunst fungere som en katalysator for samfunnsendringer og åpne for nye perspektiver.

Vårt rettssystem bygger på prinsippet om at den domfelte har gjort opp for seg når straffen er gjennomført. Slik sett bør overgangen fra endt soning til en aktiv samfunnsborger være noe vi alle støtter opp om. Laila Bertheussen ble den 15. januar 2021 dømt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel for angrep på demokratiet, brannstiftelse og trusler. Hun ble dømt etter straffelovens §115 på syv punkter som gjaldt angrep på de høyeste statsorganene (ikke for terror-handlinger slik en del har oppfattet det). Med denne produksjonen ønsker vi blant annet å stille følgende spørsmål – kan en straffedømt og svært omtalt innsatt starte på nytt og etablere seg som kunstner? Eller, er dette en umulighet i og med stigmaet rundt hennes person?

I 2021 startet kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke Agder Kunstakademi, en høykvalitets 3-årig kunstutdanning i Agder fengsel, avdeling. Froland. Prosjektet er et samarbeid mellom kunstordningen for nybygg KORO og Kriminalomsorgen. På deres hjemmeside skriver de bla annet at «Utdanningen skal gi studentene kunstnerisk og menneskelig innsikt, erfaringer og verktøy for personlig utvikling, og bidra til deltagelse i offentligheten. Kunstakademiet har høy kunstfaglig kvalitet på linje med de fremste kunstskolene i Norge, med inviterte kunstnere som tilbyr kurs innen en rekke felt, basert på eget kunstnerskap». Planen er at de innsatte, som utelukkende er menn, skal ha sin avgangsutstilling på senhøsten i Kunstnernes Hus i Oslo. Kristiansand kommune bidrar i et samarbeid der man nå etablerer ateliertilbud for de ferdigsonede kunstutdannede. Tiltaket har blant annet til hensikt å hjelpe de straffedømte med å fokusere på konstruktive oppgaver, fremfor å falle tilbake til sine gamle levevaner. Både Agder Kunstakademi og Laila B: PUBLIC ENEMY reiser spørsmål knyttet til grenser for kunstnerisk uttrykk. Mens noen mener at det er uhensiktsmessig å gi en straffedømt person en plattform og at det da kan virke som at handlingene deres blir glorifisert, mener andre at kunst kan bidra til å gi innsatte en ny mening, et formål og hjelpe dem å se muligheter og veier fremover.

Panelsamtale

I forbindelse med prosjektet arrangerer vi panelsamtalen KRIMINELT GOD KUNST? Målet er å adressere flere av spørsmålene en slik kunstproduksjon reiser. I innledningsteksten til samtalen står det; Kunsten fremsnakkes ofte som et verktøy til utforskning både av individets og samfunnets grenser. Men hva ligger bak festtaleklisjéene om å utfordre konvensjoner? Hvor går grensen for når noe slutter å være kunst og blir noe annet og kanskje farligere?  Hvor går grensen mellom ytringsfrihet/kunstnerisk frihet og ansvar/respekt for andre? Med utgangspunkt i straffedømte, nylig ferdigsonede Laila Bertheussens soloutstilling PUBLIC ENEMY, med sine sterke referanser til norsk fengselsvesen, vil en rekke fremtredende paneldeltakere med erfaringer fra kunstens og kulturens grensesoner diskutere overskridelser, forbrytelser, ansvar, definisjonsmakt, og ikke minst kunstens kriminalomsorgspotensiale som kanal og ventil for forbudte følelser og tanker. 

Vårt kunstprosjekt er hverken det første og trolig heller ikke det siste kontroversielle innslaget på Arendalsuka. En gang i året føres mennesker fra ulike fagfelt sammen til dialog, debatt, til å reflektere og utfordre tidsånden. Personlig er jeg takknemlig for at Arendalsuka eksisterer og bidrar til at vi kan realisere prosjekter som er krevende, vanskelige og som generer flere spørsmål enn svar.

Agnes Repstad

Daglig leder

Agder Kunstsenter

Prosjektet har mottatt støtte fra;