Vedtekter

§ 1. Navn og organisasjon

Agder Kunstsenter (AKS) er en selvstendig fag- og formidlingsinstitusjon for visuell kunst. Kompetansesenteret er kunstnerstyrt og har Agder som sitt primære virkeområde, med hovedlokaler i Kristiansand. AKS ble etablert i 1980 av Norske billedkunstnere Agder (NBK-A) og Norske Kunsthåndverkere sør-Norge (NK sør-Norge). AKS er medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN).

§ 2. Formål og hovedoppgaver

Agder Kunstsenter skal:

• Ivareta å utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst.

• Formidle kunnskap om og oppdrag til Agderfylkenes profesjonelle kunstnere.

• Stimulere til almen forståelse for, økt kunnskap om. Og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk.

• Verne om den kunstneriske ytringsfriheten.

• Bidra til å etablere nettverk og samarbeidsrelasjoner innen og på tvers av fagfelt.

• Arbeide for å styrke kunstnernes faglige utvikling.

• Sikre faglig kompetanse i arbeidet med visuell kunst i det offentlige rom.

§ 3. Representantskapet

Representantskapet er AKS høyeste beslutningsorgan.

Representantskapet består av 7 medlemmer, hvorav alle er stemmeberettiget.

2 representanter med 1 vara fra NBK-A, valgt av NBK-A.

2 representanter med 1 vara fra NK Sør-Norge, valgt av NK Sør- Norge.

1 representant med 1 vara, valgt på fritt grunnlag av NBK-A.

1 representant med 1 vara, valgt på fritt grunnlag av NK Sør-Norge.

1 representant med 1 vara, Kristiansand Kommune politisk representant

Agder fylkeskommune sin representant har uttalelses- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Kristiansand kommune v/kulturdirektøren har uttalelses- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Agder Fylekskommune står fritt til å oppnevne medlemmer til Agder Kunstsenter sitt Representantskap. 

Representantskapet velges / oppnevnes for 2 år.

Representantskapets medlemmer kan sammenkalles av Agder Kunstsenters styre eller hvis et flertall av Representantskapets medlemmer krever det.

Møtene skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Representantskapet er beslutningsdyktige når minst 2/3 av Representantskapet er til stede. Representantskapets vedtak gjøres med alminnelig flertall når annet ikke er særlig bestemt. Det føres protokoll fra møtene.

§ 4. Representantskapets årsmøte

Representantskapets årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. 

Årsmøtet kunngjøres minst 2 – to måneder før årsmøtet.

Representantskapet skal ha mottatt årsmøtedokumentene senest 14 dager før årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle:

• Godkjenning av innkalling og dagsorden

• Valg av møteleder, 2 referenter og 2 til å underskrive protokollen • Styrets årsberetning

• Revidert regnskap, herunder revisors beretning

• Handlingsplan, inkludert budsjett

• Innkomne forslag

• Valg av styre og styreleder etter forslag fra valgkomiteen

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. Forslag fra enkeltmedlemmer i NBK-A og NK Sør-Norge, kan bare fremmes gjennom NBK-A og NK Sør-Norges årsmøter og styremøter. Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er ført opp i innkallingen.

Representantskapet kan med 2/3 flertall beslutte at styreleder for enkelte perioder kan være eksterne. Men da har styreleder ikke dobbeltstemme.

§ 5. Styret

Styrets sammensetning

 • Styret består av 6 medlemmer, inkludert styreleder. I tillegg kommer det 2 varamedlemmer.
 • Styret velges av representantskapet, etter innstilling fra fagorganisasjonene.
 • Flertallet i styret skal være medlemmer i NBK-Agder og NK-Sør-Norge.
 • Styremedlemmene velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg, slik at havle styre er på valg hvert år.
 • Varamedlemmer blir valgt for 1 år. Innkalles ved forfall.
 • Styremedlemmer kan ikke sitte som medlemmer i representantskapet.
 • Styremedlemmer kan ikke sitte i underutvalg i AKS.
 • Styret konstituerer seg selv på første møte etter representantskapsmøtet.

Styrets oppgaver

 • Styret er ansvarlig for ledelse og drift av AKS innen den rammen Representantskapet har trukket opp.
 • Styret skal føre tilsyn med AKS virksomhet og påse at regnskapsførsel, økonomiforvaltning samt daglig ledelse og øvrige ansatte er betryggende ivaretatt.
 • Styret ansetter daglig leder, og utarbeider stillingsinstruks for stillingen.
 • Styret skal behandle og vedta en 5 årig strategiplan med en årlig handlingsplan.
 • Styret skal behandle og vedta drifts- og investeringsbudsjett.
 • Styret skal behandle og vedta årsmelding med revidert regnskap.

Styremøter

 • Styret skal ha minst 3 styremøter i året, og skal ellers møtes hvis et av medlemmene krever det.
 • Styremøter innkalles ved minst 8 dagers varsel.
 • Daglig leder er sekretær for styret og fører referat, som godkjennes av styret.
 • Daglig leder har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Stryet er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
 • Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
 • Styret følger loven om taushetsplikt og habilitet.

§ 6. Valgkomitè for valg av styremedlemmer

Valgkomiteen består av følgende;

Styreleder for NBK-A, styreleder for NK Sør-Norge og avtroppende styremedlemmer i AKS.

Daglig leder v/AKS har rådgivende funksjon.

Valgkomiteens lederfunksjon skal ambulere mellom styrelederne til NBK-A og NK Sør-Norge.

Leder oppnevnes for 2 år.

Mandat

Leder for valgkomiteen skal samle innstillingene og legge disse frem for votering i Representantskapet.

§ 7. Kunstnerisk råd

• Styret for AKS oppnevner medlemmer til kunstnerisk råd.

• Alle medlemmer av rådet skal ha kunstfaglig kompetanse

• Kunstfaglig råd har ansvar for utstillingsprofil og programmering ved AKS, og program og profil 

godkjennes av styret. 

• Styret kan fungere som kunstfaglig råd, dersom dette er hensiktsmessig.

Mandat

Kunstfaglig råd har ansvar for utstillingsprofil og programmering ved Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista.

Sammensetning av rådet

Styret i AKS oppnevner medlemmer til kunstnerisk råd.

Alle medlemmer av rådet skal ha kunstfaglig kompetanse.

Alle medlemmer av rådet har stemmerett med 1 stemme hver.

Rådet består av:

2 styremedlemmer fra Norske Billedkunstnere Agder.

2 styremedlemmer fra Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge.

1 Daglig leder ved Agder Kunstsenter.

1 Kunstnerisk leder ved Kunstpunkt Lista.

Møter

Det avholdes 2 møter årlig med kunstnerisk råd, eller ved behov.

Daglig leder v/AKS er medlem og sekretær for rådet.

§ 8. Agder Kunst i offentlig rom – AKOR-utvalget

 • AKOR-utvalget oppnevner kunsteriske prosjektledere til Kunst i offentlig rom – oppdrag, – offentlige og private, som formidles via Agder Kunstsenter.
 • AKOR-utvalget arbeider etter retningslinjer vedtatt av styret i Agder Kunstsenter.

AKOR-utvalget består av:

 • 1 representant med vara, oppnevnt fra NBK-Agder
 • 1 representant med vara, oppnevnt fra NK-Sør-Norge
 • 1 representant med vara, oppnevnt fra Agder Arkitektforening

Styret kan oppnevne AKOR-utvalg som har ansvaret for utsmykkingssaker. Fagorganisasjonene fremmer forslag til kandidater for styret.

Styret skal på Representantskapets årsmøte orientere om styrets vurderinger knyttet til oppnevning av AKOR-utvalget da dette i stor grad berører AKS driftskostnader.

AKOR-utvalget består av 3 medlemmer med varamedlemmer, en representant for NBK-Agder, en representant for NK Sør-Norge og en representant fra Agder Arkitektforening.

§ 9. Vedtektsendring

Vedtektsendring krever 2/3 dels flertall og gjøres av Representantskapet.

§ 10. Avvikling

Vedtak om avvikling av AKS krever 2/3 flertall i Representantskapet etter at årsmøtene i NBK-Agder, 

NK-Sør Norge og offentlige bidragsytere har uttalt seg.

Ved avvikling av AKS skal eiendeler og midler benyttes i henhold til §2, eller overlates til institusjoner med 

formål som beskrevet i §2.

Siste endring 24. mai 2018

Siste endring 25.05.2023