Prosjektrommet på X-huset

Prosjektrommet på X-huset er det eneste i sitt slag i hele regionen. Lokalet ligger i Tordenskjoldsgate 64. Profesjonelle visuelle kunstnere som har behov for å utvikle større verk i forbindelse med eksempelvis kunst i offentlig rom oppdrag eller har større utstillingsproduksjoner har anledning til å leie rommet. Rommets areal er ca. 360 kvm, med kjøkken og toalettfasiliteter.
Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune.

Dersom du ønsker å leie lokalet kan du sende en kort forespørsel til oss pr. mail: post@agderkunst.no.

Send en kort prosjektbeskrivelse (maks 1/2 A4 side) der du forklarer hva du ønsker å bruke rommet til samt CV.
Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Nye utleiepriser gjeldende fra 01.01.2024:
Pr. dag kr 700
Pr. uke kr 1 600
For 1 mnd. kr 3 800
For 2 mnd. kr 5 500
For 3 mnd. kr 6 500

Retningslinjer

Plantegning

Retningslinjer for utleie og inntak til atelier på Ekserserhuset

Kristiansand 16.01.2023

1.  Overordnet mål

Kommunens overordnede mål med ordningen for utleie av verksteder og atelierer

er å tilrettelegge for profesjonalisering av kunstfeltet og videreutvikling av et kreativt faglig miljø i Kristiansand. Dette gjøres gjennom å:

  • tilrettelegge for gode arbeidsforhold for kunstnere i
  • gi muligheter for kunstnere til å bli del av et sterkt, inkluderende og profesjonelt kompetansemiljø.

2.  Virkningsområde

Retningslinjene omfatter 7 verksteder/atelierer på Ekserserhuset.

3.  Utlysning av ledige lokaler

Ledige verksteder/atelierer utlyses i samtlige digitale forum tilhørende Agder Kunstsenter, i lokalpresse, påkommunens nettsider samt gjennom nettverket til Norske Kunsthåndverkere – Sør Norge, Norske Billedkunstnere Agder og Kunstsentrene i Norge.

4.  Inntakskomiteen

Komiteen skal bestå av 3 personer og er sammensatt på følgende måte:

  • En representant for Kulturdirektørens kontor i Kristiansand kommune
  • En representant for Agder Kunstsenter
  • En representant for brukerne/leietakerne på Ekserserhuset

5.  Kriterier

Ved vurdering av søkere skal det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet.

  • Søker må ha kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon, innen det visuelle kunstfeltet, som hovedbeskjeftigelse.
  • Søker må ha godkjent profesjonell kunstutdannelse fra norsk eller utenlandsk kunsthøgskole ellerakademi, eller være med i en godkjent fagorganisasjon for
  • Søkerens tilknytning til Kristiansand kan tillegges vekt ved prioritering av søkere.

6.  Leietid

Standard leietid er fem år, med opsjon på forlengelse på 5 år. Etter ti år må den enkelte leietaker søke på nytt. Søker vil da bli vurdert på lik linje som andre nye søkere.

Lokaler som blir ledige av ulike årsaker, oppsigelse av leieforhold, sykdom etc, kan for kortere perioder, inntil 1 år, leies ut til kvalifiserte kunstnere.

7.  Leiepris

Leieprisen kan variere på de forskjellige verksteder/atelierers størrelse. Leiepriser sette av Kristiansand Eiendom og faktureres månedlig.

8.  Fremleie

Fremleie av verksteder/atelierer tillates i utgangspunktet ikke. Fremleie må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

9.  Krav til aktivitet

Leier skal være en aktiv og skapende kunstner, og oppfylle kriterier for tildeling under hele leieperioden.

10. Leieforholdets opphør, mislighold

Mislighold av leiekontrakt eller brudd på krav fremsatt i disse retningslinjene fører

til leieforholdets opphør. Leiekontraktens bestemmelser som omhandler leieforholdets opphør er da gjeldende.

Atelierrom

Ekserserhuset – atelier for kunstnere

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset/Ekserserhuset for Kristiansand kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakere og kommunen. Her driftes 7 verksteder/atelierer for profesjonelle kunstnere. Av disse er 4 atelierer i Underoffiserskolen og 3 i Ekserserhuset. Standard leietid for kvalifiserte søkere er en prøvetid på 1 år ved inntredelse i ordningen. Deretter inngås en 5 års kontrakt med opsjon på forlengelse hvert 5 år. Hvis det er ledig atelier utlyses dette på AKS sine digitale plattformer, i lokalpresse, på kommunens nettsider samt gjennom nettverket til Norske Kunsthåndverkere – Sør Norge, Norske Billedkunstnere Agder og Kunstsentrene i Norge. Det eksisterer ikke en venteliste.