KORO

KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer. Samlingen av kunstverk er tilgjengelig for publikum på om lag tusen steder i Norge og internasjonalt.

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Vi forvalter og formidler en stor samling av kunstverk over hele landet som er kjennetegnet av at verkene alltid er tilgjengelige for publikum. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innenfor eget fagfelt.

Vårt kulturpolitiske oppdrag er å sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og på andre offentlige steder. KOROs arbeid skal også bidra til å utvikle samtidskunsten og til å gi kunstnerne oppdrag og inntekter. Den faglige virksomheten er underlagt prinsippet om armlengdes avstand.

Ved at kunsten fra KORO befinner seg på steder hvor folk ferdes og oppholder seg, er det vår ambisjon at vi skal nå ut til alle, også de som ikke selv oppsøker gallerier og kunstmuseer. Resultatet av arbeidet skal være produksjoner som publikum, våre oppdragsgivere og aktørene i kunstfeltet ikke kan forholde seg likegyldige til. Kunsten skal være tilgjengelig for alle, men den skal ikke nødvendigvis tekkes alle. Det er i dette spenningsfeltet at kunsten viser sin betydning og at KORO bidrar til å sette en kunstfaglig dagsorden.

KORO gir hvert år tilskudd til en lang rekke prosjekter i hele landet.

Agder Kunstsenter

LOK – Lokalsamfunnsordningen

1.januar 2019 etablerte KORO en ny, søkbar tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet. Den nye ordningen har fått navnet Lokalsamfunnsordningen (LOK).

Den erstatter de to kunstordningene KOM (kunstordningen for kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg) og URO (kunstordningen for offentlige uterom). Gjennom den nye ordningen vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og kunstnermiljøer i regionene og med kommuner og fylkeskommuner.

Ordningen vil ha ressurser til disse formåla:
-forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter innenfor de aktuelle programmene.
-tilskudd til finansiering av prosjekter som allerede er utviklet og planlagd.
-kompetansebistand fra KORO til produksjon eller koproduksjon av store og/eller kompliserte prosjekter eller når søkeren ikke har et produksjonsapparat selv.
-midler til formidlingstiltak og tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse innenfor virkefeltet til ordningen.

To grupper kan søke om midler fra Lokalsamfunnnsordningen. Den ene gruppa er profesjonelle kunstnere og kuratorer, den andre er lokale og regionale styresmakter. Aktører fra kunstfeltet og kommunesektoren kan søke om tilskudd til prosjekt hver for seg og sammen. Kommuner og fylkeskommuner må knytte til seg kunstfaglig kompetanse i utformingen av søknader.

Det bli en søknadsrunde i året med frist 1. februar.

Kunstordningen LES

LES tilbyr kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, bygget før 1998. Kunstordningen er søkbar, og en ny tildelingsrunde lyses ut hvert annet år.

Støtte til formidling og kompetanseutvikling

Formålet med KOROs tilskuddsordning er å bidra til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Tilskuddet er rettet mot regionale og lokale fagmiljøer. Kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke tilskudd til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak (foredrag, kurs, seminar, konferanser, publikasjoner m.m.) som bidrar til faglig utvikling og formidling av ny kunnskap. Maksimalt søknadsbeløp er 100.000 kroner. Søkerens egenandel må være på minst 20 % av totalbudsjettet. Egeninnsats kan innberegnes i beløpet.
Søknader om tilskudd til kunstfaglige formidlings- og kompetanseutviklingstiltak behandles fortløpende. Behandlingstid vil være fra 2-4 uker.