Våre tjenester

Agder Kunstsenter er Agderfylkenes og Agderkommunenes kontaktorgan i kunstneriske spørsmål gjeldene kunst i offentlig rom.

I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstsenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Vi rekrutterer nye kunstfaglige prosjektledere og har opplæring av disse. Vi følger våre kunstfaglige prosjektledere gjennom hele deres kunst i offentlig rom oppdrag.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjekt gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Agder Kunstsenter har i 40 år jobbet med kunst i offentlig rom ordningen, og vi bistår Agder med følgende tjenester:

*Oppnevner 1 kunstfaglig prosjektleder. Vedkommende blir valgt ut i fra egnethet og erfaring – tilpasset prosjektets formål og størrelse.

*Sørger for kontrakter mellom kunstner, kunstfaglig prosjektleder og oppdragsgiver.

*Kunstfaglig prosjektleder lager kunstplan i tett dialog med kunstkomiteen. Kunstplanen blir kvalitetssikret og endelig godkjent av det Regionale samarbeidsutvalget (RSU består av to kunstnere oppnevnt av fagorganisasjonene NK Sør-Norge og NBK-Agder og en arkitekt oppnevnt av Arkitektforeningen Agder).

*Kunstfaglig prosjektleder sørger for å utlyse en kunstkonkurranse eller innhenter informasjon om kandidater til kunstprosjektet, og legger informasjonen frem for kunstkomiteen.

*Kunstfaglig prosjektleder søker KORO om ekstra midler til kunstprosjekter der det er aktuelt. KORO har en ordning – LOK-ordningen, hvor man kan søke om ekstra midler (inntil 50% av avsatt beløp til kunstprosjekter).

*Kunstfaglig prosjektleder følger opp valgt kunstner, holder tett dialog med kunstkomiteen gjennom hele prosjektet.

*Kunstfaglig prosjektleder sørger for at følgende dokumentasjon foreligger: Vedlikeholdsplan, som overleveres oppdragsgiver under overtagelsesmøte, dokumentasjon – bilder og annet materiale, overtagelsesprotokoll og sluttrapport.

*Sluttrapporten kvalitetssikres og skal godkjennes av RSU.

*Ved konflikter mellom parter bistår Kunstsenteret og RSU med meklingshjelp.

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.