Våre tjenester

Agder Kunstsenter er Agder fylkeskommune og kommunene i Agder sitt kontaktorgan i kunstneriske spørsmål gjeldene kunst i offentlig rom.

I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstsenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Vi rekrutterer nye kunstfaglige prosjektledere og har opplæring av disse. Vi følger våre kunstfaglige prosjektledere gjennom hele deres kunst i offentlig rom oppdrag.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjekt gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Agder Kunstsenter har i 40 år jobbet med kunst i offentlig rom ordningen, og vi bistår Agder med følgende tjenester:

*Oppnevner kunstfaglig prosjektleder. Vedkommende blir valgt ut i fra egnethet og erfaring – tilpasset prosjektets formål og størrelse.

*Sørger for kontrakter mellom kunstner, kunstfaglig prosjektleder og oppdragsgiver.

*Kunstfaglig prosjektleder lager kunstplan i tett dialog med kunstkomiteen. Kunstplanen blir kvalitetssikret og endelig godkjent av Agder kunst i offentlig rom-utvalget (AKOR består av to kunstnere oppnevnt av fagorganisasjonene NK Sør-Norge og NBK-Agder og en arkitekt oppnevnt av Arkitektforeningen Agder).

*Kunstfaglig prosjektleder sørger for å utlyse en kunstkonkurranse eller innhenter informasjon om kandidater til kunstprosjektet, og legger informasjonen frem for kunstkomiteen.

*Kunstfaglig prosjektleder søker KORO om ekstra midler til kunstprosjekter der det er aktuelt. KORO har en ordning – LOK-ordningen, hvor man kan søke om ekstra midler (inntil 50% av avsatt beløp til kunstprosjekter).

*Kunstfaglig prosjektleder følger opp valgt kunstner, holder tett dialog med kunstkomiteen gjennom hele prosjektet.

*Kunstfaglig prosjektleder sørger for at følgende dokumentasjon foreligger: Vedlikeholdsplan, som overleveres oppdragsgiver under overtagelsesmøte, dokumentasjon – bilder og annet materiale, overtagelsesprotokoll og sluttrapport.

*Sluttrapporten kvalitetssikres og skal godkjennes av AKOR-utvalget.

*Ved konflikter mellom parter bistår Kunstsenteret og AKOR med meklingshjelp.