SJUR EIDE AAS

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av soloutstillingen Reminisens av Sjur Eide Aas.

Lørdag 12. mars kl. 13.00.
Åpningsord er ved Eivind Wittemann, billedkunstner og universitetslektor ved UIA.

Sjur Eide Aas
Reminisens

Tekst av Arve Rød

I Store norske leksikon har «reminisens» fått en nesten poetisk definisjon: «minnelse, oftest ubevisst etterklang av opplevelse eller inntrykk, (svak) levning eller (svakt) minne.» Selv i et nøytralt og presist beskrivende leksikon kan altså en såpass elegisk og drømmende formulering skinne gjennom glipene i den kompakte syntaksen som vanligvis preger den objektive, faktabaserte kunnskapsformidlingen.

Når Sjur Eide Aas velger Reminisens som tittel for sin utstilling på Agder Kunstsenter, er det ikke bare på grunn av begrepets poetiske kvaliteter. Sentral i utstillingen er filmen The Relentless Flow of All Things (2020), laget under kunstnerens reise til den brasilianske storbyen Rio de Janeiro, like før Covid-19-pandemien la verden under sitt grep for drøye to år siden. Den tretten minutter lange filmen er et poetisk-surrealistisk kamera-essay i svart hvitt som dveler ved trivielle hendelser som på en og samme tid er hverdagslige og eksotiske: Et insekt krabber over en vei, en sommerfugl hviler på et blad, et dovendyr klatrer mot bakken fra tretoppene. Hvordan man opplever slike inntrykk – og hvorvidt man i det hele tatt legger merke til dem – kommer mye an på ens innstilling til sammenhengene i verden forøvrig. Verkets tittel understreker det åpenbare faktum at filmens hendelser, eller ikke-hendelser alt ettersom man ser dem, er mikroskopiske deler av et uendelig hele; en «uopphørlig strøm av alle ting».

I et foredrag i 1960-årene formulerte den amerikanske meteorologen Edward Lorenz den berømte «sommerfugleffekten». Små variasjoner i startbetingelsene i såkalt dynamiske systemer kan ha store konsekvenser på lang sikt, spissformulert og billedlig forklart av Lorenz som at «vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas». Hvorvidt The Relentless Flow of All Things og Eide Aas’ utstilling som sådan handler om matematisk kaosteori eller tilværelsen som styrt av tilfeldigheter, eller om det heller dreier seg om kunstnerens erindring, ligger åpent for fortolkning. Antakeligvis er det begge deler – Eide Aas har i tidligere prosjekter vist interesse for kaosteori, uforutsigbar oppførsel og forholdet mellom handlinger og konsekvens, og i videre forstand hvordan tilsynelatende urelaterte fenomener henger sammen.

Utstillingens skulpturelle arbeider knytter an til situasjonene og scenene i filmen på et både materielt og metafysisk plan. Stål, betong og treverk går igjen i skulpturene – elementer som ifølge kunstneren benyttes til å «forme konturene av hva som kan befinne seg i landskapene som ligger bak filmen». Reminisens retter blikket mot sammenhengen mellom makrokosmos og hendelser på mikronivå. Men utstillingen dveler også ved det latente gapet mellom hva vi antar som objektiv kunnskap og registreringer av fakta, og de subjektive og selektive prosessene som utgjør hukommelsen. Eide Aas ligner hukommelsens forhold til realitetene med et knust glass man bare delvis kan gjenopprette til sin opprinnelige tilstand; «alt blir stokket om, nåtid blandes med fortid og fordreies. Vi kan prøve, men i prosessen skaper vi i stedet noe helt nytt.».

Denne fordreiningen kan anspore til en oppmerksomhet mot den synlige, fysiske verden som åpen for fortolkning, og med det kanskje også mot innsikten at veien til objektive og vitenskapelige sannheter kan være brolagt med tilfeldigheter, og mer eller mindre intuitive prosesser. Med det i mente kan man tenke seg at også «opplevelsenes ubevisste etterklang» og «inntrykkenes svake levninger» kan bidra til å gi innsikt i de konkrete fenomenene i verden.

Sjur Eide Aas født 1989 i Stavanger, nå bosatt i Gjerstad. I 2017 mottok han sin Master of Fine Arts fra Kunst og designhøgskolen i Bergen. Et utvalg av Eide Aass soloutstillinger inkluderer Entrée, Bergen (2021), No Place, Oslo (2019) og Kunstnerforbundet, Oslo (2023). Gruppeutstillinger inkluderer Tromsø kunstforening (2020) og Golsa Galleri, Oslo (2019). Eide Aas hadde opphold ved Jakob Widermanns kunstnerbolig i 2019/20.

https://sjureideaas.com