Vedtekter

§ 1. Navn og organisasjon

Agder Kunstsenter (AKS) er et kunstnerstyrt kompetansesenter for kunst og kunsthåndverk. Senteret har Agder som sitt primære virkeom- råde, med lokalisering i Kristiansand. AKS eies av Norske Billedkunstnere i Agder (NBK-A) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge).

§ 2. Formål og hovedoppgaver

Agder Kunstsenter skal:

• Ivareta å utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst.

• Formidle kunnskap om og oppdrag til Agderfylkenes profesjonelle kunstnere.

• Stimulere til almen forståelse for, økt kunnskap om. Og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. • Verne om den kunstneriske ytringsfriheten.

• Bidra til å etablere nettverk og samarbeidsrelasjoner innen og på tvers av fagfelt.

• Arbeide for å styrke kunstnernes faglige utvikling.

• Sikre faglig kompetanse i arbeidet med visuell kunst i det offentlige rom.

§ 3. Representantskapet

Representantskapet er AKS høyeste beslutningsorgan.

Representantskapet består av 8 medlemmer, hvorav alle er stemmeberettiget. 3 representanter med 1 vara fra NBK-A, valgt av NBK-A.

3 representanter med 1 vara fra NK Sør-Norge, valgt av NK Sør- Norge.

1 representant med 1 vara, valgt på fritt grunnlag av NBK-A.

1 representant med 1 vara, valgt på fritt grunnlag av NK Sør-Norge.

Tilskuddspartnerne står fritt til å oppnevne medlemmer til Agder Kunstsenter sitt Representantskap. 

Representantskapet velges / oppnevnes for 2 år.

Representantskapets medlemmer kan sammenkalles av Agder Kunstsenters styre eller hvis et flertall av 

Representantskapets medlemmer krever det.

Møtene skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Representantskapet er beslutningsdyktige når minst 2/3 av Representantskapet er til stede. Representantskapets vedtak gjøres med alminnelig flertall når annet ikke er særlig bestemt. Det føres protokoll fra møtene.

§ 4. Representantskapets årsmøte

Representantskapets årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. 

Årsmøtet kunngjøres minst 2 – to måneder før årsmøtet.

Representantskapet skal ha mottatt årsmøtedokumentene senest 14 dager før årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle:

• Godkjenning av innkalling og dagsorden

• Valg av møteleder, 2 referenter og 2 til å underskrive protokollen • Styrets årsberetning

• Revidert regnskap, herunder revisors beretning

• Handlingsplan, inkludert budsjett

• Innkomne forslag

• Valg av styre og styreleder etter forslag fra valgkomiteen

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. Forslag fra enkeltmedlemmer i NBK-A og NK Sør-Norge, kan bare fremmes gjennom NBK-A og NK Sør-Norges årsmøter og styremøter. Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er ført opp i innkallingen.

Representantskapet kan med 2/3 flertall beslutte at styreleder for enkelte perioder kan være eksterne. Men da har styreleder ikke dobbeltstemme.

§ 5. Styret

Styrets sammensetning

 • Styret består av 6 medlemmer, inkludert styreleder. I tillegg kommer det 2 varamedlemmer.
 • Styret velges av representantskapet, etter innstilling fra eierorganisasjonene.
 • Flertallet i styret skal være medlemmer i NBK-Agder og NK-Sør-Norge.
 • Styremedlemmene velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg, slik at havle styre er på valg hvert år.
 • Varamedlemmer blir valgt for 1 år. Innkalles ved forfall.
 • Styremedlemmer kan ikke sitte som medlemmer i representantskapet.
 • Styremedlemmer kan ikke sitte i underutvalg i AKS.
 • Styret konstituerer seg selv på første møte etter representantskapsmøtet.

Styrets oppgaver

 • Styret er ansvarlig for ledelse og drift av AKS innen den rammen Representantskapet har trukket opp.
 • Styret skal føre tilsyn med AKS virksomhet og påse at regnskapsførsel, økonomiforvaltning samt daglig ledelse og øvrige ansatte er betryggende ivaretatt.
 • Styret ansetter daglig leder, og utarbeider stillingsinstruks for stillingen.
 • Styret skal behandle og vedta en 5 årig strategiplan med en årlig handlingsplan.
 • Styret skal behandle og vedta drifts- og investeringsbudsjett.
 • Styret skal behandle og vedta årsmelding med revidert regnskap.

Styremøter

 • Styret skal ha minst 3 styremøter i året, og skal ellers møtes hvis et av medlemmene krever det.
 • Styremøter innkalles ved minst 8 dagers varsel.
 • Daglig leder er sekretær for styret og fører referat, som godkjennes av styret.
 • Daglig leder har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Stryet er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
 • Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
 • Styret følger loven om taushetsplikt og habilitet.

§ 6. Valgkomitè for valg av styremedlemmer

Valgkomiteen består av følgende;

• Styreleder for NBK-A, styreleder for NK Sør-Norge og styreleder for Agder Kunstsenter.

• Daglig leder v/AKS har rådgivende funksjon.

• Mandat; legge frem forslag til aktuelle styremedlemmer til votering i Representantskapsmøte.

§ 7. Kunstnerisk råd

• Styret for AKS oppnevner medlemmer til et kunstnerisk råd.

• Alle medlemmer av rådet skal ha kunstfaglig kompetanse

• Kunstfaglig råd har ansvar for utstillingsprofil og programmering ved AKS, og program og profil 

godkjennes av styret. 

• Styret kan fungere som kunstfaglig råd, dersom dette er hensiktsmessig.

§ 8. Agder Kunst i offentlig rom – AKOR-utvalget

 • AKOR-utvalget oppnevner kunsteriske prosjektledere til Kunst i offentlig rom – oppdrag, – offentlige og private, som formidles via Agder Kunstsenter.
 • AKOR-utvalget arbeider etter retningslinjer vedtatt av styret i Agder Kunstsenter.

AKOR-utvalget består av:

 • 1 representant med vara, oppnevnt fra NBK-Agder
 • 1 representant med vara, oppnevnt fra NK-Sør-Norge
 • 1 representant med vara, oppnevnt fra Agder Arkitektforening

Styret kan oppnevne RSU som har ansvaret for utsmykkingssaker. Eierorganisasjonene fremmer forslag til kandidater for styret.

Styret skal på Representantskapets årsmøte orientere om styrets vurderinger knyttet til oppnevning av RSU 

da dette i stor grad berører AKS driftskostnader.

RSU består av 3 medlemmer med varamedlemmer, en representant for NBK-Agder, en representant for 

NK Sør-Norge og en represen- tant fra Agder Arkitektforening.

§ 9. Vedtektsendring

Vedtektsendring krever 2/3 dels flertall og gjøres av Representantskapet.

§ 10. Avvikling

Vedtak om avvikling av AKS krever 2/3 flertall i Representantskapet etter at årsmøtene i NBK-Agder, 

NK-Sør Norge og offentlige bidragsytere har uttalt seg.

Ved avvikling av AKS skal eiendeler og midler benyttes i henhold til §2, eller overlates til institusjoner med 

formål som beskrevet i §2.

Siste endring 24. mai 2018